Geen producten (0)

Algemene verkoopvoorwaarden Lencom BVBA

 

 1. Toepasselijkheid en afwijkingen

Deze algemeen voorwaarden gelden voor alle aan ons overgemaakte orders. De klant wordt geacht ze te aanvaarden door het enkel feit van zijn bestelling. Afwijkingen van deze verkoopvoorwaarden, zelfs indien vermeld op documenten uitgaande van de klant, zijn alleen dan aan ons tegenstelbaar wanneer zij door ons schriftelijk werden bevestigd. Zelfs dan blijven voor al de overige punten deze algemene verkoopsvoorwaarden van kracht.

 

 1. Toepasselijke wet – rechtsbevoegdheid

Op al onze overeenkomsten is enkel Belgisch recht van toepassing. Voor gebeurlijke geschillen nopens de uitvoering of interpretatie van de overeenkomsten zijn uitsluitend de Rechtbanken van het Gerechtelijk arrondissement Hasselt bevoegd om er kennis van te nemen

 

 1. Leveringstermijnen

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de door ons opgegeven leveringstermijnen steeds benaderend doch nooit bindend. Zelfs indien een bindende leveringstermijn vermeld werd, zullen wij in geval van buitengewone omstandigheden, zoals brand of andere vernietigingen, gehele of gedeeltelijke stagnatie in het vervoerapparaat, ziekte onder ons personeel of werknemersschaarste in het algemeen, werkstaking in ons bedrijf of elders, bedrijfsstoornis, tekortkoming door onze onderleveranciers, enz. deze opsomming zijnde niet beperkend, steeds het recht hebben hetzij de levering op te schorten totdat de bedoelde omstandigheden een eind genomen hebben mits nadien binnen de overeengekomen termijn te leveren, hetzij aan de verkoop te verzaken, zonder dat noch in het enen noch het andere geval de koper enigerlei recht op schadevergoeding zal kunnen laten gelden.

 

 1. Transport, risico

Behoudens tegengesteld beding, vallen de transportkosten en risico’s van het materiaal, de terugzending van het herstelde of vervangen materiaal aan de koper, evenals het demonteren en hermonteren van onderdelen, ten laste van de koper. Wanneer de herstelling ter plaatse moet gebeuren, vallen de reis- en verblijfskosten van ons personeel, evenals de transportkosten en risico’s van het nodige materieel en gereedschap ten laste van de koper, behoudens tegengesteld beding.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud

Eigendom van de geleverde goederen gaat eerst op de koper over nadat deze aan ons al het door hem uit oorzaak van deze levering verschuldigde met inbegrip van de eventuele kosten, rente en penaliteit, heeft voldaan. De koper kan derhalve over de nog niet volledig betaalde goederen op geen enkele wijze beschikken, meer in het bijzonder, kan hij ze niet aan derden in onderpand geven of in eigendom overdragen. De koper verbindt er zich toe om ons onmiddellijk in te lichten over elk feit dat onze rechten zou kunnen schaden, in het bijzonder over elk eventueel beslag ten zijnen laste alsook het eventueel in pand geven of gegeven zijn van het handelsfonds.

 

 1. Garantie en klachten

Wij aanvaarden de garantieplichten voor door ons geleverde goederen zoals deze door de fabrikanten zijn vastgesteld. Onze waarborg geldt slechts in zover de koper aantoont dat de gebreken tot uiting gekomen zijn in normale of door ons voorgeschreven gebruiksomstandigheden. Zij geldt niet, in het bijzonder, in geval van slecht onderhoud of van ondeskundige herstellingen door een ander dan Lencom BVBA of haar mandataris, noch in geval van wijziging zonder ons schriftelijk akkoord, noch in geval van normale sleet. Lencom BVBA verplicht zich tot de goede werking van het systeem volgens de door de fabrikant opgestelde, specificaties. Lencom BVBA is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de signalen in overdracht met andere systemen, toegeleverd door derden. Buiten de verplichtingen omschreven in dit artikel zijn wij niet verder aansprakelijk. Wij zullen tot geen enkele schadeloosstelling gehouden zijn ten opzichte van de koper noch ten opzichte van derden, voor schade aan personen, schade aan goederen anders dan het voorwerp van het contract, of voor winstderving. De koper waarborgt ons tegen elk verhaal van derden. De koper moet ons, zonder uitstel en schriftelijk, de gebreken mededelen die tot uiting zijn gekomen. Indien het gebrek gedekt is door bovenvermeld artikel en in zover is uitgemaakt dat het gebrek bestond bij de risico-overdracht, verbinden wij er ons toe het te verhelpen binnen een redelijke termijn. Wij kunnen, naar onze keuze en volgens de aard van het materiaal, hetzij het ons doen terugsturen voor herstellingen, of vervangingen, hetzij ter plaatse herstellen. Het terugsturen van het materiaal zal slechts aanvaard worden mits ons voorafgaandelijk akkoord en voor zover het gebeurt volgens de instructies die wij zullen gegeven hebben. Eventuele klachten of melding van gebreken dienen toe te komen op de matschappelijke zetel van Lencom BVBA of op het adres van haar mandataris, per aangetekend schrijven, binnen de 10 dagen na levering of na uitvoering der prestaties.

 

 1. Prijzen

Indien tussen het tijdstip van onze orderbevestiging en het tijdstip van de uitvoering ervan – zelfs indien dit tijdstip zich situeert na het verstrijken van de overeengekomen leveringstermijn, doch zonder dat dit het gevolg weze van een grove fout in hoofde van onze vennootschap – onze kosten gestegen zijn ingevolge veranderingen in de valutanoteringen, verhogingen van de lonen of ingevolge welkdanige maatregelen van eigen of vreemde overheid, zullen wij gerechtigd zijn deze stijging aan onze koper dor te berekenen voor zover de oorspronkelijke overeengekomen prijs aldus niet verhoogd wordt met meer dan 20%. Is dit wel het geval, zal de koper, indien hij zulks verkiest, aan de verkoop kunnen verzaken, doch zonder op enige schadevergoeding aanspraak te mogen maken. De BTW is nooit in onze prijzen inbegrepen, tenzij anders vermeld.

 

 1. Betaling

Alle betalingen dienen te geschieden op de maatschappelijke zetel van Lencom BVBA, netto-contact, zonder korting, conform de vermeld op een order en/of leveringsbons en/of factuur. Behoudens afwijkende betalingsovereenkomst dient de betaling steeds te gebeuren voor de vervaldag vermeld op de factuur.

 

 1. Wanbetaling

Ingeval van niet betaling van de factuur op haar vervaldatum is vanaf de vervaldag en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling van rechtswege een intrest verschuldigd t.b.v. 12% op het openstaande factuurbedrag. Ook is door het enkel feit van de niet betaling van een factuur op haar vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een forfaitair schadebeding verschuldigd. Eventuele onkosten die verbonden zijn aan onbetaald gebleven wisselbrieven of cheques zijn in deze schadevergoeding niet begrepen en worden afzonderlijk aangerekend. Bij niet betaling van een factuur op haar vervaldatum of bij het in protest zijn van een wissel, worden onmiddellijk alle andere verschuldigde sommen eisbaar en behouden wij ons het recht voor om hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten hetzij de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of nog niet uitgevoerde gedeelte en zonder dat de opdrachtgever over enig verhaal kan beschikken doch onverminderd ons recht op schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor om van de opdrachtgever te eisen dat een bankwaarborg wordt verleend tot waarborg van dienst betalingsverbintenissen en om de werken niet aan te vangen en onmiddellijk zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling stop te zetten indien de waarborgen niet of niet tijdig worden verleend.

 

 1. Betaling door wissel of met andere documenten

Het aanvaarden van wissels of andere betalingsdocumenten zullen nooit als schuldvernieuwing beschouwd worden.

 

 1. Burgerlijke aansprakelijkheid bij brand

De koper, eigenaar of huurder van bestaande gebouwen, waaraan of waarin door de verkoper zal gewerkt worden, zal een afstand van verhaal bedingen bij zijn brandverzekeraar, voor enig verhaal dat er zou kunnen ontstaan, door een fout van de verkoper of zijn personeel (zware fouten uitgesloten) voor de schade tengevolge van brand en aanverwante gevaren, gevolgschade inbegrepen. Indien de koper als zijn eigen verzekeraar optreedt, zal hij zelf het afstand van zijn verhaal toestaan. De eventuele kosten hiervan zijn ten laste van de koper.

 

 1. Schadebeding

Bij gedeeltelijke afbestelling der werken is van rechtswege en boven de vergoeding voor de uitgevoerde werken en geleverde of verwerkte goederen en materialen een forfaitaire en onverminderbare schadeloosstelling verschuldigd van 30% op het afbestelde.

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.